FrittForum Debatt Hovedsiden FrittForum Debatt

 
 HjelpHjelp   SøkSøk   GrupperGrupper   Bli MedlemBli Medlem 
 ProfilProfil   Sjekk private meldingerSjekk private meldinger   Logg InnLogg Inn 

Alberto Rivera: Hvordan Vatikanet opprettet Islam

 
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Religion og mytologi - øvrige debatter
Vis Forrige Tema :: Vis Neste Tema  
Av Innlegg
troruud
Menig
Menig


Ble Medlem: 22 Feb 2008
Innlegg: 82
Bosted: Akershus

InnleggSkrevet: 01 11 10 23:29    Tittel: Alberto Rivera: Hvordan Vatikanet opprettet Islam Svar med Sitat

Alberto Rivera:

Hvordan Vatikanet opprettet Islam
Tue Dec 11 00:58:39 2001 Ti 11 desember 2001 00:58:39

How the Vatican created Islam. Hvordan Vatikanet opprettet Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told to him by Cardinal Bea while he was at the Vatican. Den utrolige historie fra en ex-jesuittprest, Alberto Rivera, som var fortalt til ham av kardinal Bea mens han var i Vatikanet.

From "The Prophet": Fra "Profeten":

This information came from Alberto Rivera, former Jesuit priest after his conversion to Protestant Christianity. Denne informasjonen kom fra Alberto Rivera, tidligere jesuittprest etter hans konvertering til protestantisk kristendom. It is excerpted from "The Prophet," published by Chick Publications, PO Box 662, Chino CA 91708. Det er hentet fra "Profeten", utgitt av Chick Publications, Postboks 662, Chino CA 91708.

Since its publication, after several unsuccessful attempts on his life, he died suddenly from radioactive poisoning. Siden utgivelsen, etter flere mislykkede forsøk på hans liv, døde han plutselig av forgiftning.

His testimony should not be silenced. Hans vitnesbyrd bør ikke være brakt til taushet. Dr. Rivera speaks to us still... Dr. Rivera taler til oss fremdeles ...

"What I'm going to tell you is what I learned in secret briefings in the Vatican when I was a Jesuit priest, under oath and induction. "Hva jeg skal fortelle deg er det jeg lærte i hemmelige orienteringer i Vatikanet da jeg var en jesuittprest, under ed og induksjon.

"A Jesuit cardinal named Augustine Bea showed us how desperately the Roman Catholics wanted Jerusalem at the end of the third century. "En Jesuit kardinal ved navn Augustin Bea viste oss hvor desperat de romerske katolikker ville ha Jerusalem på slutten av det tredje århundre.

"Because of its religious history and its strategic location, the Holy City was considered a priceless treasure. A scheme had to be developed to make Jerusalem a Roman Catholic city. "På grunn av sin religiøse historie og sin strategiske beliggenhet, Holy City ble betraktet som en uvurderlig skatt. En ordning måtte være utviklet for å gjøre Jerusalem til en romersk-katolsk by.

"The great untapped source of manpower that could do this job was the children of Ishmael. The poor Arabs fell victim to one of the most clever plans ever devised by the powers of darkness. "Den store uutnyttede kilde til arbeidskraft som kunne gjøre denne jobben var barn Ismael. Fattige Araberne ble offer for en av de mest smarte planer noensinne skapt av mørkets krefter.

"Early Christians went everywhere with the gospel setting up small churches, but they met heavy opposition. Both the Jews and the Roman government persecuted the believers in Christ to stop their spread. But the Jews rebelled against Rome, and in 70 AD, Roman armies under General Titus smashed Jerusalem and destroyed the great Jewish temple which was the heart of Jewish worship…in fulfillment of Christ's prophecy in Matthew 24:2. "Tidlig kristne gikk over alt med evangeliet å sette opp små kirker, men de møtte kraftig motstand. Både jøder og den romerske regjeringen forfulgt de troende i Kristus for å stoppe spredning. Men jødene gjorde opprør mot Roma, og i 70 e.Kr., romerske hærer under general Titus knust Jerusalem og ødela det store jødiske tempelet som var hjertet av jødiske tilbedelse ... i oppfyllelsen av Kristi profeti i Matteus 24:2.

"On this holy placed today where the temple once stood, the Dome of the Rock Mosque stands as Islam's second most holy place. "På denne hellige plassert i dag, der tempelet stod, Dome of the Rock moskeen står som islams nest mest hellige sted.

"Sweeping changes were in the wind. Corruption, apathy, greed, cruelty, perversion and rebellion were eating at the Roman Empire, and it was ready to collapse. The persecution against Christians was useless as they continued to lay down their lives for the gospel of Christ. "Feiing endringer var i vinden. Korrupsjon, apati, grådighet, grusomhet, perversjon og opprør spiste på det romerske imperiet, og den var klar til å kollapse. Forfølgelsen mot kristne var ubrukelig som de fortsatte å ofre sine liv for evangeliet Kristi.

"The only way Satan could stop this thrust was to create a counterfeit "Christian" religion to destroy the work of God. The solution was in Rome. Their religion had come from ancient Babylon and all it needed was a face-lift. This didn't happen overnight, but began in the writings of the "early church fathers." "Den eneste måten Satan kunne stoppe dette thrust var å skape en falsk" kristen "religion å ødelegge Guds verk. Løsningen var i Roma. Deres religion hadde kommet fra det gamle Babylon og alt den trengte var en ansiktsløftning. Dette gjorde ikke skje over natten, men begynte i skriftene til den "tidlige kirkefedrene."

"It was through their writings that a new religion would take shape. The statue of Jupiter in Rome was eventually called St. Peter, and the statue of Venus was changed to the Virgin Mary. The site chosen for its headquarters was on one of the seven hills called "Vaticanus," the place of diving serpent where the Satanic temple of Janus stood. "Det var gjennom sine skrifter at en ny religion ville ta form. Statuen av Jupiter i Roma ble til slutt kalt St. Peter, og statuen av Venus ble endret til Jomfru Maria. Området valgt for sine hovedkvarter var på en av sju fjell som heter "Vaticanus,« stedet med dykking slange der Sataniske tempel Janus stod.

"The great counterfeit religion was Roman Catholicism, called "Mystery, Babylon the Great, the Mother of Harlots and Abominations of the Earth." Revelation 17:5. She was raised up to block the gospel, slaughter the believers in Christ, establish religions, create wars and make the nations drunk with the wine of her fornication as we will see. "Den store falske religionen var romersk katolisisme, kalt" Mystery, Babylon den store, mor til skjøger og Abominations av jorden. "Åpenbaringen 17:05. Hun ble oppdratt til å blokkere evangeliet, slakting de troende i Kristus, etablere religioner , lage kriger og gjør nasjonene beruset med vinen av hennes utukt som vi vil se.

"Three major religions have one thing in common – each has a holy place where they look for guidance. Roman Catholicism looks to the Vatican as the Holy City. The Jews look to the wailing wall in Jerusalem, and the Muslims look to Mecca as their Holy City. Each group believes that they receive certain types of blessings for the rest of their lives for visiting their holy place. "Tre store religioner har en ting felles - et hellig sted hvor de ser for veiledning. Romerske hver katolisismen ser ut til Vatikanet som den hellige byen. Har jøder ser til klagemuren i Jerusalem, og muslimene se til Mekka som sitt Holy City. Hver gruppe mener at de får visse typer velsignelser for resten av sine liv for å besøke deres hellige sted.

"In the beginning, Arab visitors would bring gifts to the "House of God," and the keepers of the Kaaba were gracious to all who came. Some brought their idols and, not wanting to offend these people, their idols were placed inside the sanctuary. It is said that the Jews looked upon the Kaaba as an outlying tabernacle of the Lord with veneration until it became polluted with idols. "I begynnelsen, besøkende ville arabiske bringe gaver til" Guds hus ", og vokterne ved Kaaba var nådig mot alle som kom. Noen brakte sine avguder, og, ikke ønsker å støte disse menneskene, idoler var deres plassert inne i helligdom. Det sies at jødene så på Kaaba som en utkant tabernakel Herren med ærbødighet til den ble forurenset med avguder.

"In a tribal contention over a well (Zamzam) the treasure of the Kaaba and the offerings that pilgrims had given were dumped down the well and it was filled with sand – it disappeared. Many years later Adb Al-Muttalib was given visions telling him where to find the well and its treasure. He became the hero of Mecca, and he was destined to become the grandfather of Muhammad. "I en tribal påstand over en brønn (Zamzam) skatten til Kaaba og tilbud som pilegrimene hadde gitt var dumpet ned i brønnen og det var fylt med sand - det forsvant han. Mange år senere ADB Al-Muttalib ble gitt visjoner fortelle hvor du finner godt og dets skatter. Han ble helten i Mekka, og han var skjebnebestemt til å bli bestefar til Muhammad.

"Before this time, Augustine became the bishop of North Africa and was effective in winning Arabs to Roman Catholicism, including whole tribes. It was among these Arab converts to Catholicism that the concept of looking for an Arab prophet developed. "Før denne tiden, Augustine vart biskop i Nord-Afrika og var effektive i å vinne arabere til katolisismen, inkludert hele stammer. Det var blant disse arabiske konverterer til katolisismen at begrepet på jakt etter en arabisk profet utviklet.

"Muhammad's father died from illness and sons born to great Arab families in places like Mecca were sent into the desert to be suckled and weaned and spend some of their childhood with Bedouin tribes for training and to avoid the plagues in the cities. "Muhammeds far døde av sykdom og sønner født til store arabiske familier i steder som Mekka ble sendt ut i ørkenen for å bli foret og avvent og bruke litt av barndommen sin med Bedouin stammer for trening og for å unngå plagene i byene.

"After his mother and grandfather also died, Muhammad was with his uncle when a Roman Catholic monk learned of his identity and said, "Take your brother's son back to his country and guard him against the Jews, for by god, if they see him and know of him that which I know, they will construe evil against him. "Etter sin mor og bestefar døde også, var Muhammed med sin onkel da en romersk-katolsk munk fikk vite identiteten hans og sa:« Ta din brors sønn tilbake til sitt land og vokte ham mot jødene, for av Gud, hvis de ser ham og vet av ham det som jeg vet, vil de tolke onde mot ham. Great things are in store for this brother's son of yours." Store ting er i vente for denne brors sønn av deg. "

"The Roman Catholic monk had fanned the flames for future Jewish persecutions at the hands of the followers of Muhammad. The Vatican desperately wanted Jerusalem because of its religious significance, but was blocked by the Jews. "Den romersk-katolske munken hadde viftet flammene for fremtiden jødiske forfølgelser i hendene av tilhengerne av Muhammad. Vatikanet desperat ønsket Jerusalem på grunn av sin religiøse betydning, men ble blokkert av jødene.

"Another problem was the true Christians in North Africa who preached the gospel. Roman Catholicism was growing in power, but would not tolerate opposition. "Et annet problem var den sanne kristne i Nord-Afrika som forkynte evangeliet. Romerske katolisismen vokste i makt, men ville ikke tolerere opposisjonen.

"Somehow the Vatican had to create a weapon to eliminate both the Jews and the true Christian believers who refused to accept Roman Catholicism. Lookng to North Africa, they saw the multitudes of Arabs as a source of manpower to do their dirty work. "En eller annen måte Vatikanet måtte lage et våpen for å eliminere både jødene og de sanne kristne troende som nektet å akseptere katolisismen. Lookng til Nord-Afrika, så de mengder av arabere som en kilde til arbeidskraft for å gjøre sitt skitne arbeid.

"Some Arabs had become Roman Catholic, and could be used in reporting information to leaders in Rome. Others were used in an underground spy network to carry out Rome's master plan to control the great multitudes of Arabs who rejected Catholicism. When "St Augustine" appeared on the scene, he knew what was going on. His monasteries served as bases to seek out and destroy Bible manuscripts owned by the true Christians. "Noen araberne var blitt katolikk, og kan brukes i rapportering informasjon til ledere i Roma. Andre ble brukt i en underjordisk spion nettverk for å utføre Romas master plan om å kontrollere store mengder av arabere som forkastet katolisismen. Når" St Augustine " dukket opp på scenen, visste han hva som foregikk. Hans klostre fungerte som baser for å finne og ødelegge bibelhåndskrifter eies av den sanne kristne.

"The Vatican wanted to create a messiah for the Arabs, someone they could raise up as a great leader, a man with charisma whom they could train, and eventually unite all the non-Catholic Arabs behind him, creating a mighty army that would ultimately capture Jerusalem for the pope. "Vatikanet ønsket å lage en messias for arabere, noen de kunne reise opp som en stor leder, en mann med karisma som de kunne trene, og til slutt forene alle de ikke-katolske arabere bak seg, skaper en mektig hær som til slutt fange Jerusalem for paven.

"In the Vatican briefing, Cardinal Bea told us this story: "I Vatikanet briefing, Bea fortalte kardinal oss denne historien:

'A wealthy Arabian lady who was a faithful follower of the pope played a tremendous part in this drama. 'En rik arabisk dame som var en trofast tilhenger av paven spilte en enorm rolle i dette dramaet. She was a widow named Khadijah. Hun var en enke som het Khadijah. She gave her wealth to the church and retired to a convent, but was given an assignment. She was to find a brilliant young man who could be used by the Vatican to create a new religion and become the messiah for the children of Ishmael. Hun ga henne rikdom til kirken og trakk seg tilbake til et kloster, men ble gitt en oppgave. Hun var å finne en briljant ung mann som kunne brukes av Vatikanet for å skape en ny religion og bli den Messias for barn av Ismael.

'Khadijah had a cousin named Waraquah,, who was also a very faithful Roman Catholic and the Vatican placed him in a critical role as Muhammad's advisor. 'Khadijah hadde en fetter som heter Waraquah,, som også var en veldig trofast katolikk og Vatikanet plasserte ham i en kritisk rolle som Muhammeds rådgiver. He had tremendous influence on Muhammad. Han hadde enorm innflytelse på Muhammed.

'Teachers were sent to young Muhammad and he had intensive training. Muhammad studied the works of St. Augustine which prepared him for his "great calling." "Lærere ble sendt til unge Muhammed og han hadde intensiv trening. Muhammad studerte verkene til St. Augustine som forberedte ham for hans« store kall. " The Vatican had Catholic Arabs across North Africa spread the story of a great one who was about to rise up among the people and be the chosen one of their God. Vatikanet hadde katolske arabere i Nord-Afrika spre historien om en stor en som var i ferd med å stige opp blant folk og være den utvalgte av deres Gud.

'While Muhammad was being prepared, he was told that his enemies were the Jews and that the only true Christians were Roman Catholic. "Mens Muhammed ble forberedt, ble han fortalt at hans fiender var jødene og at den eneste sanne kristne var romersk-katolske. He was taught that others calling themselves Christians were actually wicked impostors and should be destroyed. Han ble lært at andre kaller seg kristne var faktisk onde bedragere og bør ødelegges. Many Muslims believe this. Mange muslimer mener dette.

'Muhammad began receiving "divine revelations" and his wife's Catholic cousin Waraquah helped interpret them. "Muhammad begynte å motta" guddommelige åpenbaringer "og hans kones fetter katolske Waraquah hjalp tolke dem. From this came the Koran. Fra dette kom Koranen. In the fifth year of Muhammad's mission, persecution came against his followers because they refused to worship the idols in the Kaaba. I det femte året av Muhammeds oppdrag, kom forfølgelse mot hans tilhengere fordi de nektet å tilbe avguder i Kaaba.

'Muhammad instructed some of them to flee to Abysinnia where Negus, the Roman Catholic king accepted them because Muhammad's views on the virgin Mary were so close to Roman Catholic doctrine. 'Muhammed instruerte noen av dem til å flykte til Abysinnia der Negus, den romersk-katolske kongen akseptert dem fordi Muhammeds syn på jomfru Maria var så nær romersk-katolsk doktrine. These Muslims received protection from Catholic kings because of Muhammad's revelations. Disse muslimene fikk beskyttelse fra katolske kongene på grunn av Muhammeds åpenbaringer.

'Muhammad later conquered Mecca and the Kaaba was cleared of idols. "Muhammad senere erobret Mekka og Kaba ble ryddet av avguder. History proves that before Islam came into existence, the Sabeans in Arabia worshiped the moon-god who was married to the sun-god. Historien viser at før Islam kom inn i eksistens, den Sabeans i Arabia tilba måne-guden som var gift med sol-guden. They gave birth to three goddesses who were worshipped throughout the Arab world as "Daughters of Allah" An idol excavated at Hazor in Palestine in 1950's shows Allah sitting on a throne with the crescent moon on his chest. De fødte tre gudinnene som var dyrket over hele den arabiske verden som "døtre Allah" An Idol gravd ut på Hasor i Palestina i 1950 viser Allah sitter på en trone med månesigd på brystet hans.

'Muhammad claimed he had a vision from Allah and was told, "You are the messenger of Allah." 'Muhammed hevdet han hadde en visjon fra Allah og ble fortalt, "Du er Allahs sendebud." This began his career as a prophet and he received many messages. Dette begynte sin karriere som profet, og han fikk mange meldinger. By the time Muhammad died, the religion of Islam was exploding. Innen Muhammad døde, religion Islam var eksploderer. The nomadic Arab tribes were joining forces in the name of Allah and his prophet, Muhammad. De nomadiske arabiske stammene gå sammen i navnet til Allah og hans profet, Muhammed.

'Some of Muhammad's writings were placed in the Koran, others were never published. "Noen av Muhammeds skrifter ble plassert i Koranen, andre var aldri publisert. They are now in the hands of high ranking holy men (Ayatollahs) in the Islamic faith.' De er nå i hendene på høy rangering hellige menn (Ayatollahs) i den islamske tro. "

"When Cardinal Bea shared with us in the Vatican, he said, These writings are guarded because they contain information that links the Vatican to the creation of Islam. "Når kardinal Bea delt med oss i Vatikanet, sa han, Disse skriftene er bevoktet fordi de inneholder informasjon som knytter Vatikanet til etableringen av islam.

"Both sides have so much information on each other, that if exposed, it could create such a scandal that it would be a disaster for both religions. «Begge sider har så mye informasjon på hverandre, at hvis de blir utsatt, kan det skape en slik skandale at det ville være en katastrofe for begge religionene.

"In their "holy" book, the Koran, Christ is regarded as only a prophet. If the pope was His representative on earth, then he also must be a prophet of God. This caused the followers of Muhammad to fear and respect the pope as another "holy man." "I sine" hellige "bok, Koranen, Kristus er å anse som kun en profet. Hvis paven var hans representant på jorden, da han også må være en Guds profet. Dette førte til at tilhengerne av Muhammed å frykte og respektere paven som en annen "hellig mann."

"The pope moved quickly and issued bulls granting the Arab generals permission to invade and conquer the nations of North Africa. The Vatican helped to finance the building of these massive Islamic armies in exchange for three favors: "Paven flyttet raskt og utstedt okser gi de arabiske generalene tillatelse til å invadere og erobre nasjonene i Nord-Afrika tjenester. Vatikanet bidratt til å finansiere bygging av disse massive islamske hærer i bytte for tre:

1. En. Eliminate the Jews and Christians (true believers, which they called infidels). Eliminer jøder og kristne (sanne troende, som de kalte vantro).

2. 2. Protect the Augustinian Monks and Roman Catholics. Beskytt det augustinske Monks og romerske katolikker.

3. Tre. Conquer Jerusalem for "His Holiness" in the Vatican. Erobre Jerusalem for "Hans Hellighet» i Vatikanet.

"As time went by, the power of Islam became tremendous…Jews and true Christians were slaughtered, and Jerusalem fell into their hands. Roman Catholics were never attacked, nor were their shrines, during this time. But when the pope asked for Jerusalem, he was surprised at their denial! The Arab generals had such military success that they could not be intimidated by the pope — nothing could stand in the way of their own plan. "Ettersom tiden gikk, strømmen av Islam ble enorm ... jøder og sanne kristne ble slaktet, og Jerusalem falt i deres hender. Katolikker ble aldri angrepet, og heller ikke var deres helligdommer, i løpet av denne tiden. Men da paven ba om Jerusalem, han ble overrasket på denial deres - Den arabiske generalene hadde så militær suksess som kunne de ikke bli skremt av paven ingenting kunne stå i veien for sin egen plan.

"Under Waraquah's direction, Muhammad wrote that Abraham offered Ishmael as a sacrifice. The Bible says that Isaac was the sacrifice, but Muhammad removed Isaac's name and inserted Ishmael's name. As a result of this and Muhammad's vision, the faithful Muslims built a mosque, the Dome of the Rock, in Ishmael's honor on the site of the Jewish temple that was destroyed in 70 AD. This made Jerusalem the 2nd most holy place in the Islam faith. How could they give such a sacred shrine to the pope without causing a revolt? "Under Waraquah retning, skrev Muhammed som ofret Abraham Ismael som et offer. Bibelen sier at Isak var offer, men Muhammad fjernet Isaks navn, og satt inn Ismael navn. Som et resultat av dette og Muhammeds syn, de troende muslimene bygget en moské, Dome of the Rock, i Ismaels ære på tuftene av det jødiske tempelet som ble ødelagt i 70 e.Kr.. Dette gjorde Jerusalem den andre mest hellige sted i Islam troen. Hvordan kan de gi et slikt hellig skrin til paven uten å forårsake en opprør?

"The pope realized what they had created was out of control when he heard they were calling "His Holiness" an infidel. The Muslim generals were determined to conquer the world for Allah and now they turned toward Europe. Islamic ambassadors approached the pope and asked for papal bulls to give them permission to invade European countries. "Paven skjønte hva de hadde skapt var ute av kontroll da han hørte at de kalte" Hans Hellighet "en vantro. Den muslimske generalene var fast bestemt på å erobre verden for Allah, og nå er de snudde seg mot Europa. Islamske ambassadørene nærmet paven og spurte for pavelige okser å gi dem tillatelse til å invadere europeiske land.

"The Vatican was outraged; war was inevitable. Temporal power and control of the world was considered the basic right of the pope. He wouldn't think of sharing it with those whom he considered heathens. "Vatikanet var rasende; Krigen var uunngåelig vurdert. Temporal makt og kontroll over verden ble ansett som den grunnleggende retten til hedningene paven. Han ville ikke tenke på å dele det med dem som han.

"The pope raised up his armies and called them crusades to hold back the children of Ishmael from grabbing Catholic Europe. The crusades lasted centuries and Jerusalem slipped out of the pope's hands. "Paven løftet opp sine hærstyrker, og kalte dem korstog for å holde tilbake barna Ismaels fra gripe katolske Europa. Korstogene varte århundrer og Jerusalem gled ut av pavens hender.

"Turkey fell and Spain and Portugal were invaded by Islamic forces. In Portugal, they called a mountain village "Fatima" in honor of Muhammad's daughter, never dreaming it would become world famous. "Tyrkia falt og Spania og Portugal ble invadert av islamske krefter. I Portugal, kalles de en fjellandsby" Fatima "til ære for Muhammeds datter, aldri drømt det skulle bli verdenskjent.

"Years later when the Muslim armies were poised on the islands of Sardinia and Corsica, to invade Italy, there was a serious problem. The Islamic generals realized they were too far extended. It was time for peace talks. One of the negotiators was Francis of Assisi. "År senere da muslimske hærer var klar på øyene Sardinia og Korsika, til å invadere Italia, var det et alvorlig problem. Islamsk generalene visste at de var for langt utvidet. Det var tid for fredssamtaler. En av forhandlerne var Francis av Assisi.

"As a result, the Muslims were allowed to occupy Turkey in a "Christian" world, and the Catholics were allowed to occupy Lebanon in the Arab world. "Som et resultat, muslimer var lov til å okkupere Tyrkia i en" kristen "verden, og katolikkene fikk lov til å okkupere Libanon i den arabiske verden.

"It was also agreed that the Muslims could build mosques in Catholic countries without interference as long as Roman Catholicism could flourish Arab countries. "Det var også enighet om at muslimene kunne bygge moskeer i katolske land uten forstyrrelser så lenge katolisismen kunne blomstre arabiske land.

"Cardinal Bea told us in Vatican briefings that both the Muslims and Roman Catholics agreed to block and destroy the efforts of their common enemy, Bible-believing Christianm missionaries. Through these concordats, Satan blocked the children of Ishmael from a knowledge of Scripture and the truth. "Cardinal Bea fortalte oss i Vatikanet orienteringer at både muslimer og romerske katolikker enige om å blokkere og ødelegge arbeidet deres felles fiende, bibeltroende Christianm misjonærer. Gjennom disse konkordater, blokkerte Satan barn av Ismaels fra en kunnskap av Skriften og sannhet.

"A light control was kept on Muslims from the Ayatollah down through the Islamic priests, nuns and monks. The Vatican also engineers a campaign of hatred between the Muslim Arabs and the Jews. Before this, they had co-existed peacefully. "Et lys kontrollen ble holdt på muslimer fra Ayatollah ned gjennom den islamske prester, nonner og munker. Vatikanet også ingeniørene en kampanje for hat mellom de muslimske araberne og jødene. Før dette, hadde de eksisterte fredelig.

"The Islamic community looks on the Bible-believing missionary as a devil who brings poison to the children of Allah. This explains years of ministry in those countries with little results. "Det islamske samfunnet ser på bibeltroende misjonær som en djevel som bringer giften til barn av Allah. Dette forklarer år i tjenesten i de landene med lite resultat.

"The next plan was to control Islam. In 1910, Portugal was going Socialistic. Red flags were appearing and the Catholic Church was facing a major problem. Increasing numbers were against the church. "Den neste Planen var å kontrollere islam. I 1910 ble Portugal går Sosialistisk. Rødt flagg ble vist, og den katolske kirke sto overfor et stort problem. Stadig flere var mot kirken.

"The Jesuits wanted Russia involved, and the location of this vision at Fatima could play a key part in pulling Islam to the Mother Church. "Jesuittene ønsket Russland er involvert, og plasseringen av denne visjonen på Fatima kunne spille en viktig rolle i å trekke islam til moderkirken.

"In 1917, the Virgin appeared in Fatima. "The Mother of God" was a smashing success, playing to overflow crowds. As a result, the Socialists of Portugal suffered a major defeat. "I 1917, Jomfru dukket opp i Fatima." The Mother of God "ble en fenomenal suksess, og spilte til overflow publikum. Som et resultat, sosialistene av Portugal led et stort nederlag.

"Roman Catholics world-wide began praying for the conversion of Russia and the Jesuits invented the Novenas to Fatima which they could perform throughout North Africa, spreading good public relations to the Muslim world. The Arabs thought they were honoring the daughter of Muhammad, which is what the Jesuits wanted them to believe. "Katolikker verden over begynte å be for konvertering av Russland og jesuittene oppfant novenaer til Fatima som de kunne utføre hele Nord-Afrika, spre god PR til den muslimske verden. Araberne trodde de var hedre datter av Muhammed, som er hva jesuittene ville ha dem til å tro.

"As a result of the vision of Fatima, Pope Pius XII ordered his Nazi army to crush Russia and the Orthodox religion and make Russia Roman Catholic." "Som et resultat av visjonen om Fatima, pave Pius XII beordret sine nazistiske hæren til å knuse Russland og den ortodokse religion og gjøre Russland romersk-katolske." A few years after he lost World war II, Pope Pius XII startled the world with his phoney dancing sun vision to keep Fatima in the news. Noen få år etter at han tapte andre verdenskrig, pave Pius XII skremte verden med sin bløffmaker dans Søn visjon om å holde Fatima i nyhetene. It was great religious show biz and the world swallowed it. Det var store religiøse show biz og verden svelget den.

"Not surprisingly, Pope Pius was the only one to see this vision. As a result, a group of followers has grown into a Blue Army world-wide, totaling millions of faithful Roman Catholics ready to die for the blessed virgin. "Ikke overraskende, Pius var pave den eneste å se denne visjonen. Som et resultat, gruppe tilhengere har vokst inn i en Blue Army verdensomspennende, til sammen millioner av trofaste katolikker klar til å dø for det velsignede jomfru.

"But we haven't seen anything yet. The Jesuits have their Virgin Mary scheduled to appear four or five times in China, Russia, and major appearance in the US "Men vi har ikke sett noe ennå. Jesuittene har Jomfru Maria skal møte fire eller fem ganger i Kina, Russland, og store opptreden i USA

"What has this got to do with Islam? Note Bishop Sheen's "Hva har dette har å gjøre med islam? Note Bishop Sheen's
statement: "Our Lady's appearances at Fatima marked the turning point in the history of the world's 350 million Muslims. After the death of his daughter, Muhammad wrote that she "is the most holy of all women in Paradise, next to Mary." utsagn: "Vår Frues opptredener på Fatima markerte et vendepunkt i historien til verdens 350 millioner muslimer hun. Etter hans død av datteren, Muhammed skrev at" er det mest hellige av alle kvinner i Paradise, siden Mary ".

"He believed that the Virgin Mary chose to be known as Our Lady of Fatima as a sign and a pledge that the Muslims who believe in Christ's virgin birth, will come to believe in His divinity. "Han mente at Jomfru Maria valgte å bli kjent som Vår Frue av Fatima som et tegn og et løfte om at muslimene som tror på Kristi jomfrufødsel, vil komme til å tro på hans guddommelighet.

"Bishop Sheen pointed out that the pilgrim virgin statues of Our Lady of Fatima were enthusiastically received by Muslims in Africa, India, and elsewhere, and that many Muslims are now coming into the Roman Catholic Church." "Biskop Sheen påpekte at pilegrimen jomfru statuene av Vår Frue av Fatima ble entusiastisk mottatt av muslimer i Afrika, India, og andre steder, og at mange muslimer kommer nå inn i den romerske katolske kirke."

Double Cross, Chick Publ, pgs 13,14. Double Cross, Chick Publ, pgs 13,14.
The Meaning of the Glorious Koran, Pickthall, Mentor Books, pgs, 220,221; Betydningen av den ærerike Koranen, Pickthall, Mentor Books, pgs, 220 221;
Martin Lings, Muhammad, pgs 81-84. Martin søsken, Muhammad, pgs 81-84.

Kilde: http://translate.google.no/translate?hl=no&langpair=en|no&u=http://www.americanholocaust.50megs.com/The_Prophet.htm


Christian North Africa circa 300 A.D.
Christian North Africa had millions of Christians, and Carthage was the most important city, with a population of over 500,000

Augustine was appointed bishop to destroy the North African Christians!!

Despite the terrible persecution under the Emperors, Christianity rapidly recovered in North Africa, so Augustine was appointed a bishop in Hippo Regius to fight them with pen and ink.
Augustine was a bishop in Hippo Regius from 395 to 430.

A prolific writer, his main job was to convince the survivors of the Diocletian persecution to join the church of Rome.

He derisively referred to the North African Christians as DONATISTS


The Arabs showed no mercy to the Christians of North Africa.

Constantinople finally fell to the Muslim Turks in 1453

Thanks to the Muslims, Old Rome was finally able to eliminate her Eastern rival in 1453. After fighting heroically for 1000 years, the Empire finally came to an end.


Constantine XI (1449- 1453).
Considered the last Roman Emperor.

How the Vatican created Islam
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest,

by Alberto Rivera,
which was told to him by Cardinal Bea while he was at the Vatican.

http://www.remnantofgod.org/books/docs/How-the-Vatican-Created-Islam.pdf

Relaterte linker:
The Vatican and Islam
The main target of the pagans was the New Testament . . . and the histories of Christ....All of the great books portraying the Mount of Olives as the site of the Resurrection were systematically destroyed.
Til Toppen
Vis Medlemmets Profil Send Privat Melding
Vis Innlegg fra:   
Start Nytt Tema   Svar på Tema    FrittForum Debatt Hovedsiden -> Religion og mytologi - øvrige debatter Alle klokkeslett er CET (Europa)
Side 1 av 1

 
Gå Til:  
Du kan ikke starte nye temaer i dette forumet
Du kan ikke svare på temaer i dette forumet
Du kan ikke endre dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke slette dine egne innlegg i dette forumet
Du kan ikke delta i avstemninger i dette forumet


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group

(GH2)

Opprett ditt eget phpBB 2 forum gratis her | Personvern